Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van de Stichting Lijn 83 po is een GMR opgericht. Deze bestaat uit twee geledingen: per school een vertegenwoordiger van de ouders en een vertegenwoordiger van het personeel. Deze leden worden bij voorkeur gekozen uit en door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag. Daarnaast kan zij schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. De GMR heeft, naast algemene bevoegdheden, adviesrecht en/of instemmingbevoegdheid op bestuurlijk niveau.