Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin scholen de hoofdlijnen van het totale beleid beschrijven en daarbij de interne ontwikkeling aangeven. 
Het schoolplan wordt door de scholen van Lijn 83 gezien als een kwaliteitsdocument. Het schoolplan stelt ons in staat om planmatig te werken, de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten, de geplande doelen te bereiken en een goede werksfeer met alle betrokkenen binnen onze scholen te realiseren.
Het schoolplan is in beginsel een plan van en voor de eigen school. De schoolleider vervult bij het maken c.q. herzien van het schoolplan een centrale rol en bewaakt de voortgang. De individuele schoolplannen zijn mede afgeleid van bovenschools ingezet en/of te ontwikkelen beleid, vandaar dat we gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over opzet, vormgeving en inhoud (inclusief de wettelijke voorschriften) van het schoolplan 2020-2024.

Schoolplan 2020-2024