Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin scholen de hoofdlijnen van het totale beleid beschrijven en daarbij de interne ontwikkeling aangeven. Op 1 januari 2015 zijn SKOMeN en SKBO Bergen gefuseerd en vormen nu Stichting Lijn 83, vanwege deze fusie hebben alle scholen die onder het bevoegd gezag van Lijn 83 vallen een jaar uitstel gekregen voor het schrijven van een schoolplan. De geldigheidsduur van dit schoolplan is daarom ditmaal drie jaar.
Het schoolplan wordt door de scholen van Lijn 83 gezien als een kwaliteitsdocument. Het schoolplan stelt ons in staat om planmatig te werken, de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten, de geplande doelen te bereiken en een goede werksfeer met alle betrokkenen binnen onze scholen te realiseren.
Het schoolplan is in beginsel een plan van en voor de eigen school. De schoolleider vervult bij het maken c.q. herzien van het schoolplan een centrale rol en bewaakt de voortgang. De individuele schoolplannen zijn mede afgeleid van bovenschools ingezet en/of te ontwikkelen beleid, vandaar dat we gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over opzet, vormgeving en inhoud (inclusief de wettelijke voorschriften) van het schoolplan 2016-2019.

Schoolplan 2016-2019